Dokumenty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach z dnia 04.05.2020 roku

Procedura zachowania bezpieczeństwa  i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w czasie epidemii COVID -19

Celem wdrożenia procedur jest:

 1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
 4. kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§ 1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określ warunki i zasady wprowadzania bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów związanych z obsługą czytelników i kontaktów zewnętrznych prowadzenie ciągłości pracy Biblioteki.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników oraz innych osób i instytucji korzystających usług Biblioteki.

§ 2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni bibliotecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby /użytkownika zakażeni koronawirusem.

6. Obowiązki pracownika.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.

8. Postanowienie końcowe.

§ 3

Zapewnienie środków  higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni Biblioteki.

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze Biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy wejściu do Biblioteki).

2. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 2 osoby  w przypadkach szczególnych rodzic/ opiekun +maksymalnie 2 dzieci do lat 13.

3. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczania zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z  X-boxa dla dzieci, z czytelni   oraz z czytelni komputerowej, które są nieczynne do odwołania.

4. Od  osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie maseczek ochronnych i rękawiczek.

5. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.

    Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie  obsłużony.

§ 4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktów

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów / telefonicznie tel. 897660966, mailowo gbpkiwity@wbp.olsztyn.pl

2. Zbiory można wypożyczyć :

    a) bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów w bibliotece  opisane w  § 6.

§ 5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

1. W bibliotece wydziela się stanowisko do zwrotu  zbiorów wracających do Biblioteki.

2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3  dni do kartonów oznaczone datą zwrotu i  odizolowanie od innych egzemplarzy.

3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.

4. Czytelnik zwracający zbiory biblioteczne musi mieć założoną maseczkę i jednorazowe rękawiczki oraz zachować bezpieczną odległość.

§ 6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki

1. Wypożyczanie zbiorów  z Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu.

2. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

3.  Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować  bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

4. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa do odwołania.

§ 7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie  999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownika Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w  którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki  w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8


Obowiązki pracownika

 1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
 2. Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę lub maseczkę) oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 2 m).
 4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Kierownikowi biblioteki.
 9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

§ 9

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 1. Zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Zapewniono pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 3.  Wietrzenie pomieszczeń biblioteki i wycieranie biurek płynem dezynfekującym.
 4. Pracownik z grupy bardziej narażonych na ryzyko epidemiologiczne będzie miał ograniczony bezpośredni kontakt z czytelnikami.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania  Gminnej Biblioteki Publicznej Publicznej w Kiwitach  w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach.

Skip to content