Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie serwisów internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-18

Data aktualizacji: 2020-11-18 (brak zmian)

Data aktualizacji: 2021-11-18 (brak zmian)

Data aktualizacji: 2022-11-18 (brak zmian)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

 brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    wersję kontrastową,

    możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

    widoczny fokus,

    wyróżnienie odnośników,

Strona przeszła testy walidatora dostępności https://validator.utilitia.pl/ i uzyskała 5.5 punktów.

Poziom walidacji dla A WCAG – częściowo pozytywnie

 w tym: Walidacja dostępności nagłówków – pozytywnie, Dostępność bez javascript – pozytywnie

Poziom walidacji dla AA WCAG – pozytywnie

Poziom walidacji dla AAA WCAG – pozytywnie

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Sprawdzono dostępność na dzień:

Data aktualizacji: 2021-09-01 (brak zmian)

Data aktualizacji: 2022-09-01 (brak zmian)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

gbpkiwity@wbp.olsztyn.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 766 0966

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna  znajduje się na parterze budynku.

Adres: Kiwity 2, 11-106 Kiwity

Dostępność wejścia do budynku.

Wejście główne dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylność dla wózków.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i  sposób korzystania z nich

Przed budynkiem znajduje się parking na którym nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Skip to content